top of page
General Exhibition Image.jpg

ARDDANGOSFA | EXHIBITION

ZEPUR AGOP 
Abertawe, Cymru / Sydney, De Cymru Newydd, Awstralia
Swansea, Wales /Sydney, NSW. Australia

NADOLIG YN Y GANOLFAN

 

Canolfan Mileniwm Cymru

Rhagfyr 2019

 

DYLUNYDD Y SET: Ruth Stringer

GWNEUTHURWR Y PROPIAU: Zepur Agopyan

DYLUNYDD CYNORTHWYOL: Louise Worrall

CHRISTMAS AT THE CENTRE

 

Wales Millennium Centre

December 2019

 

SET DESIGNER: Ruth Stringer

PROP MAKER: Zepur Agopyan

ASSISTANT DESIGNER: Louise Worrall

Disgrifiad 1

Description 1

Disgrifiad 2

Description 2

Disgrifiad 3

Description 3

Disgrifiad 4

Description 4

Disgrifiad o'r Prosiect

Project Description

DISGRIFIAD O’R PROSIECT

Cafodd Addurniadau Nadolig Canolfan Mileniwm Cymru eu dylunio i arddangos yr holl wahanol fathau o Nadoligau sy’n cael eu dathlu. Ymddangosodd 24 o flychau o wahanol feintiau a siapiau drwy’r Ganolfan – pob un â Nadolig gwahanol y tu mewn iddo, ac yn atgoffa rhywun o galendr adfent anferth, rhyngweithiol. Roedd y Krampus yn ymddangos yn y blwch Nadolig Dychrynllyd, i’n hatgoffa o’r ellyll corniog o ganol a dwyrain Ewrop sy’n ymweld â phlant drwg.

 

Cafodd dwylo, wyneb a chyrn y Krampus eu creu â llaw drwy ddefnyddio Milliput ar fodel bychan, gan drin a thrafod y pwti tra’r oedd yn wlyb, a’i baentio ar ôl iddo sychu. Gwnaed patrwm manwl ar ei gôt, a dorrwyd o ffwr wedi’i ailddefnyddio.  

BYWGRAFFIAD YR ARTIST

Mae Zepur Agopyan yn byw yn y de ac mae’n dylunio ac yn creu ar gyfer y theatr, perfformiadau, ffilmiau a theledu

PROJECT DESCRIPTION

The Wales Millennium Centre’s Christmas Decorations were designed to showcase all the different kinds of Christmas that are celebrated. 24 boxes of differing sizes and shapes appeared across the Centre - each with a different Christmas inside, reminiscent of a giant, interactive advent calendar. The Krampus appeared within the Scary Christmas box, paying homage to the horned demon from Central and Eastern Europe who visits naughty children.

 

The Krampus’ hands, face and horns were hand-crafted by applying Milliput to a minature maquette, manipulating and shaping the putty whilst it was wet, and painting once dry. A tiny pattern was made for his coat, which was cut from repurposed fur.

 

ARIST BIOGRAPHY

Zepur Agopyan, a South Wales based designer and maker for Theatre, Performance, film, and Television.

ZEPUR AGOP
PATRICK CONNELLAN

PATRICK NILS CONNELLAN 
Doc Penfro, Sir Benfro, Cymru / Llundain
Pembroke Dock, Pembrokeshire, Wales  / London

THE INCIDIENT ROOM

 

Theatr y New Diorama

11 Chwefror  - 14 Mawrth 2020

 

DRAMODYDD: Olivia Hurst a David Byrne

DYLUNYDD SET: Patrick Connellan

DYLUNYDD GWISGOEDD: Ronnie Dorsey

DYLUNYDD GOLEUO: Greg Cebula

DYLUNYDD TAFLUNIO: Zakk Hein

DYLUNYDD SAIN / CYFANSODDWR: Yaiza Varona

CYFARWYDDWR: Beth Flintoff a David Byrne

PAENTIO GOLYGFEYDD: Tin Shed Scenery

 

FFOTOGRAFFYDD: The Other Richard

THE INCIDENT ROOM

 

New Diorama Theatre

11 February  - 14 March 2020

 

PLAYWRIGHT: Olivia Hurst and David Byrne

SET DESIGNER: Patrick Connellan

COSTUME DESIGNER: Ronnie Dorsey

LIGHTING DESIGNER: Greg Cebula

PROJECTION DESIGNER: Zakk Hein

SOUND DESIGNER / COMPOSER: Yaiza Varona

DIRECTOR: Beth Flintoff and David Byrne

SCENIC ARTIST: Tin Shed Scenery

 

PHOTOGRAPHER: The Other Richard

Description 1

Description 2

Description 3

Description 4

Project Description

Artist Biography

DISGRIFIAD O’R PROSIECT

Cafodd The Incident Room ei hysgrifennu a’i llunio yng ngwanwyn 2019 a chafodd ei llwyfannu am y tro cyntaf yn theatr y New Diorama yr haf hwnnw cyn symud i Ŵyl Fringe Caeredin, lle cafodd dderbyniad gwresog iawn. Atgyfodwyd y ddrama yn 2020 yn theatr y New Diorama, â dyluniad rhannol newydd, yna symudodd i Theatr Greenwich cyn rhediad yn Off Broadwy 59E59 Theaters. Enillodd Offie am ddyluniad y set yn 2021.

Mae’r cynhyrchiad wedi’i osod yn 1975 yn Leeds, ac Ystafell Ddigwyddiadau Millgarth yw canolbwynt yr ymchwiliad mwyaf yn hanes heddlu Prydain.

Dilynwn Sarjant Megan Winterburn wrth iddi ymuno â channoedd o swyddogion sy’n gweithio ddydd a nos i geisio dod o hyd i’r dyn sy’n cael ei adnabod fel y Yorkshire Ripper. Mae miloedd o ddatganiadau a darnau o dystiolaeth yn cael eu casglu a’u storio yn Ystafell Ddigwyddiadau Millgarth, ond heb gyfrifiaduron mae cysylltiadau hanfodol rhwng cliwiau yn cael eu methu.

Wrth i’r pwysau gan y cyhoedd gynyddu, mae’r ymchwiliad yn troi at ffyrdd mwy beiddgar o geisio dal un o lofruddion cyfresol gwaethaf Prydain.

 

BYWGRAFFIAD YR ARTIST

Fel Dylunydd. Yn cynnwys:

Fighting Irish (Theatr Belgrade 2022); Educating Rita (teithiau cenedlaethol 2019/20/21); The Incident Room (Theatr y New Diorama/Gŵyl Fringe Caeredin 2019); Read All About It (safle penodol theatr Belgrade); The Lion, the Witch and the Wardrobe (Perm, Rwsia); The Red Lion (enwebwyd ar gyfer Gwobr Olivier – Live Theatre/Trafalgar Studios); The Baraem Play (Al Jazeera Media, Qatar); The Hook (Theatre Royal, Northampton/Everyman, Lerpwl); Edward III (RSC/West End); A Passionate Woman (West End/taith).

 

Fel Cyfarwyddwr/Dylunydd:

This Lime Tree Bower (Theatr Belgrade/Gŵyl Fringe Caeredin); Popcorn (Octagon); Abigail’s Party (New Vic).

Mae Patrick wedi ennill Gwobr Linbury am Ddylunio Llwyfan.

 

Bu’n Arweinydd Cyrsiau ar gyfer Dylunio Theatr ym Mhrifysgol Nottingham Trent, ac erbyn hyn mae’n ddarlithydd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

 

Gwobr Offie Dylunio Set 2021 i The Incident Room.

PROJECT DESCRIPTION

The Incident Room was written and devised in the Spring of 2019 and first staged at the New Diorama Theatre that Summer before transferring to the Edinburgh Fringe, where it was very well received. The play was revived in 2020 at The New Diorama Theatre, with a partially new design, and then transferred to Greenwich Theatre before a run at 59E59 Theaters, Off Broadway. The set design was awarded an Offie in 2021.

 

Set in 1975 in Leeds, the Millgarth Incident Room is the epicentre of the biggest manhunt in British police history.

We follow Sergeant Megan Winterburn as she joins hundreds of officers working around the clock to find the man known as the Yorkshire Ripper. Thousands of statements and scraps of evidence are collected and stored in the Millgarth Incident Room, but without computers vital connections between clues are missed.

With public pressure mounting, the investigation resorts to increasingly audacious attempts to catch one of Britain’s most notorious serial killers.

 

ARIST BIOGRAPHY

As Designer. Includes:

Fighting Irish (Belgrade Theatre 2022); Educating Rita (National tours 2019/20/21); The Incident Room (New Diorama Theatre/Edinburgh Fringe 2019); Read All About It (Belgrade theatre site-specific); The Lion, the Witch and the Wardrobe (Perm, Russia); The Red Lion (Olivier Award nominated – Live Theatre/Trafalgar Studios); The Baraem Play (Al Jazeera Media, Qatar); The Hook (Theatre Royal, Northampton/Liverpool Everyman); Edward III (RSC/West End); A Passionate Woman (West End/tour).

 

As Director/Designer:

This Lime Tree Bower (Belgrade Theatre/Edinburgh Fringe); Popcorn (Octagon); Abigail’s Party (New Vic).

 

Patrick won the Linbury Prize for Stage Design.

 

Patrick was Course Leader for Theatre Design at NTU and is now a lecturer at the RWCMD.

 

2021 Set Design Offie Award for The Incident Room.

LUNED GWAWR

LUNED GWAWR Cardiff, Wales

PRYD MAE'R HAF

 

Theatr Genedlaethol Cymru

05 Ion - Chwe 15 2020

 

DRAMODWR: Chloe Moss. Cyfieithwyd gan Gwawr LoaderTic Ashfield

DYLUNYDD: Luned Gwawr Evans

CYNLLUNYDD GOLEUO: Elanor Higgins

DYLUNIO SAIN: Tic Ashfield

ARTISTIAID GOLYGFEYDD AC ADEILADU: Telgwen

 

CYFARWYDDWR: Sion Pritchard

CYFARWYDDWR SYMUD: Eddie Ladd

 

FFOTOGRAFFYDD: Jorge Lizalde

PRYD MAE'R HAF

 

Theatr Genedlaethol Cymru

05 Jan - Feb 15 2020

 

PLAYWRIGHT: Chloe Moss

Translated by Gwawr Loader

DESIGNER: Luned Gwawr Evans

LIGHTING DESIGNER: Elanor Higgins

SOUND DESIGNER: Tic Ashfield

SCENIC ARTISTS & CONSTRUCTION: Telgwen

 

DIRECTOR: Sion Pritchard

MOVEMENT DIRECTOR: Eddie Ladd

 

PHOTOGRAPHER: Jorge Lizalde

Disgrifiad 1

Description 1

Disgrifiad 2

Description 2

Disgrifiad 3

Description 3

Disgrifiad 4

Description 4

Disgrifiad 5

Description 5

Disgrifiad o'r Prosiect

Project Description

Bywgraffiad yr Artist

Artist Biography

DISGRIFIAD O'R PROSIECT

 Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n hoffi mynd i wersylla, yfed lager a siarad am Julie Bridges. Ond wrth adael yr ysgol a haf hir o’u blaenau, a fydd Luke, Christie a Julie yn dilyn eu trywydd eu hunain?

Mae Pryd Mae’r Haf yn gyfieithiad Cymraeg newydd o ‘When Christmas Was Miles Away’ gan Chloe Moss. Wedi ei leoli yng nghymoedd y de yn 1989, mae hon yn ddrama deimladwy am gyfeillgarwch a gobeithion ac ofnau pobl ifanc.

Gyda rhag-ddangosiadau yn Theatr Soar, Merthyr a The other Room yng Nghaerdydd, roedd disgwyl i’r sioe deithio o gwmpas lleoliadau ledled Cymru, ond oherwydd COVID-19, penderfynodd y cwmni na fyddai’r sioe yn dychwelyd ac mai dim ond nifer fach o gynulleidfaoedd a’i gwelodd.